Privacy Statement

Algemeen

Wienerberger NV, Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, RPR 0448 850 870, vindt de bescherming van de privacy uiterst belangrijk. We willen de gebruikers van onze diensten en websites zoveel mogelijk informeren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u wat meer informatie over ons privacybeleid, en leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle heeft 

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren of showrooms, websites, gebruik maakt van onze apps en onlinetools, en wanneer u een potentiële of voormalige klant bent van Wienerberger.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. ‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren (zie meer hieronder). Het begrip ‘verwerking’ omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
 
Wienerberger NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

3. Welke gegevens verwerken we?

We verwerken onder meer persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en die Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en dienstverlening te optimaliseren.
 
Er zijn verschillende types persoonsgegevens: Wienerberger verwerkt geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid. 

4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
 
Zo gebruiken wij persoonsgegevens: Mits uw toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:  
Indien u niet wenst dat uw gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, dan kan u dit te melden aan de Wienerberger klantendienst of via de volgende link.
 
Wanneer u zich via onze websites of online tools gebruik maakt van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, sociale media, nieuwsgroepen en/of apps heeft Wienerberger geen controle, en zijn we ook niet verantwoordelijk voor de informatie die u daarop plaatst.

 5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Ons informatiebeveiligingsbeleid, vereisten, en beheerstandaarden zijn trouwens volledig geënt op de internationale ISO27002 standaard.
 
Voor de beveiliging van uw gegevens hebben wij specifieke personen in dienst die op de naleving van de wetgeving en onze ethische aspiraties toezien. Wij hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 
Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 
Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via ons netwerk verloopt (bijvoorbeeld: vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails en sms-berichten) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Wienerberger en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.
 
Onze websites of sociale media vermelden soms links naar websites van derden (externe websites, andere sociale media, partner websites, organisatoren van events die we sponsoren, etc.) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.
 
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:  
Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.
 
In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu. 

6. Hoe bepaalt u welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Indien wij uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden willen verzamelen, dan zullen wij u daar steeds over informeren, en waar wettelijk vereist uw toestemming vragen, in de communicatie die we daaromtrent verspreiden.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

A. recht op toegang
U heeft steeds recht op (gratis) toegang tot de gegevens die wij over u hebben. U kan ons vragen:  
U kan dit recht uitoefenen via onderstaande procedure, die wij op basis van de juridische terminologie “Subject Access Request” of “SAR” noemen.
 
 
U moet daartoe een e-mail sturen naar naar privacy@wienerberger.be
 
Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, moet u een bewijs van uw identiteit (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart) toevoegen aan uw aanvraag.
 
Wienerberger heeft 45 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Wienerberger uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.
 
Indien u enige reden hebt om aan te nemen dat Wienerberger uw aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met de Data Protection Officer (DPO) van Wienerberger via DPO@wienerberger.be zodat wij samen met u de zaak kunnen bekijken.
 
Indien Wienerberger niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien het antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, heeft u het recht een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be .
 
 
B. recht op verbetering en verwijdering
U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u ons contacteren via privacy@wienerberger.be .
 
Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens gedurende bepaalde termijnen te bewaren.
 
 
C. recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing
U heeft altijd het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met Wienerberger zelf ( info@wienerberger.be ), of u kunt:  
Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.
 
Wienerberger draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Soms kan de termijn lang zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract, of voor 30 jaar, in het kader van onze vorstgarantie. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.
 
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.
 

8. Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze websites, hanteren wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.
 
 
Websites
U kunt onze websites bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Met uw toestemming (voor zover nodig) kunnen wij u als bezoeker van onze websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten. Sommige onderdelen of functies zijn voorbehouden aan Wienerberger-klanten of bezoekers met een account. Wij identificeren dan uw geanonimiseerd IP-adres en koppelen die aan uw klantengegevens.
 
Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij uw klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies ten gevolge van uw gebruik van onze websites.
 
Dit cookiebeleid is van toepassing op alle producten of services van Wienerberger die verband houden met dit beleid of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen.

Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies wanneer u onze e-mails opent en/of wanneer u onze websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op uw eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze websites en apps optimaliseren. Zo kunt u bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze websites of apps beter afstemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.
 
Cookies kunnen zowel door Wienerberger als andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden op onze websites toelaten cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.
 
Welke soorten cookies gebruiken we? Met “cookies” worden ook soortgelijke technologieën bedoeld, zoals flash cookies, device fingerprinting, html5-local storage en javascripts.
 
Beheer van cookies
Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies afwijzen bij uw eerste bezoek, of kan u zich afmelden van bepaalde cookies via optout.networkadvertising.org. Verder kan u op elk moment via de instellingen van uw browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van uw computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Wienerberger websites en andere websites niet goed meer werken.
 
 
Andere technologische middelen
Om het succes van onze reclamecampagnes te meten en te verbeteren, tellen technologieën zoals web beacons en action tags het aantal bezoekers op onze websites en/of apps naar aanleiding van een reclame op de site van derden. Bepaalde pagina’s op onze websites werken ook met pixel tags. Deze pixels zien onder andere welke producten u op onze websites bekijkt. Op basis van die informatie kunnen wij u vervolgens relevante advertenties tonen op bijvoorbeeld Facebook en Google.
 
 
Mobiele apps
Wienerberger biedt verschillende apps aan. Als u van deze diensten gebruik maakt, dan kan het ook noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Die gegevens worden steeds verwerkt conform de bepalingen van dit Privacybeleid.
 
Waarvoor worden cookies gebruikt?
Cookies kunnen worden gebruikt voor om u te herkennen wanneer u Wienerberger bezoekt, uw voorkeuren te onthouden en u een gepersonaliseerde ervaring te bieden die aansluit bij uw instellingen.
 
Cookies maken uw interacties met Wienerberger ook sneller en veiliger. Ook kunnen we u dankzij cookies reclame tonen, zowel op als buiten de Wienerberger-website, en u aangepaste functies bieden via plug-ins van Wienerberger, zoals onze knop Delen.
 
Gebruikscategorieën Omschrijving
Verificatie Als u zich hebt aangemeld bij Wienerberger, kunnen we u dankzij cookies de juiste gegevens laten zien en uw ervaring personaliseren.
Beveiliging We gebruiken cookies om onze beveiligingsfuncties mogelijk te maken en te ondersteunen. Ook kunnen we hiermee schadelijke activiteiten en schendingen van onze gebruikersovereenkomst detecteren.
 
Voorkeuren, functies en services.
Cookies kunnen ons laten weten aan welke taal u de voorkeur geeft en wat uw communicatievoorkeuren zijn. Ook kunt u met cookies eenvoudiger formulieren op Wienerberger invullen. Ze bieden u ook functies, inzichten en aangepaste content in combinatie met onze plug-ins.
Reclame We kunnen cookies gebruiken om u relevante advertenties te tonen, zowel op als buiten de Wienerberger-website. We kunnen een cookie ook gebruiken om te bepalen of iemand die een advertentie op Google of andere websites heeft gezien, later de website van Wienerberger heeft bezocht en daar actie heeft ondernomen. We kunnen ook samenwerken met een partner om u een advertentie te tonen, op of buiten Wienerberger, bijvoorbeeld nadat u de website of toepassing van Wienerberger hebt gebruikt.
Prestaties, analyse en onderzoek Met cookies kunnen we bepalen hoe goed onze website en plug-ins presteren op verschillende locaties. Wij gebruiken cookies ook om producten, functies en services te begrijpen, te verbeteren, en te onderzoeken, ook wanneer u Wienerberger opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals uw computer op het werk of uw mobiele telefoon.
 

9. Hoe kan ik Wienerberger contacteren?

Indien u onze klantendienst wilt bereiken om uw privacy instellingen aan te passen, dan kan dat onder andere via info@wienerberger.be .
 
Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met uw privacy, inclusief het uitoefenen van uw recht op toegang kan u contact opnemen met het Privacy Office van Wienerberger via privacy@wienerberger.be of met onze DPO via dpo@wienerberger.be .